قطع اینترنت / قطعی اینترنت / Internet Outage

تأیید یک ادعای عجیب: آیا ایالات متحده می تواند اینترنت کل جهان را قطع کند؟ یک روز پیش سال 9 را مطالعه کنید